เส้นทางวัฒนธรรม

วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเลไรย์” อยู่ในเขต เทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งประทับอยู่ท่านอนตะแคงซ้าย